Privacyverklaring

1. Inleiding

ZZPMO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: contact[at]zzpmo.nl en www.zzpmo.nl

Ella Breij is de Functionaris Gegevensbescherming van ZZPMO en is te bereiken via ella[at]metella.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

ZZPMO verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact[at]zzpmo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ZZPMO verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
5. Geautomatiseerde besluitvorming

ZZPMO neemt niet op basis van geautomaBseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een (bestuurs)lid van ZZPMO) tussen zit.

ZZPMO gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Word voor het versturen van brieven
 • Microsoft Excel voor het maken van o.a. presentielijsten
 • Mailchimp voor mailing van Nieuwsbrieven
 • WordPress voor het onderhouden van de website
 • Boekhoudpakket voor het versturen van facturen

>>

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZZPMO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > Bewaartermijn: gedurende de periode dat je lid bent > Reden lidmaatschapsregistratie
 • Personalia > Bewaartermijn: gedurende de periode dat je lid bent > Reden lidmaatschapsregistratie
 • Adres > Bewaartermijn: gedurende de periode dat je lid bent > Reden lidmaatschapsregistratie
7. Delen van persoonsgegevens met derden

ZZPMO verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast worden je gegevens verstrekt aan ZZP Nederland. Reden hiervan is dat je automatisch lid bent van ZZP Nederland bij het lidmaatschap van ZZPMO.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

We gebruiken ‘cookies’ om het gebruik van de site te analyseren. Sociale media apps gebruiken cookies wanneer u content van deze site deelt met anderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZZPMO en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact[at]zzpmo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

ZZPMO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZZPMO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact[at]zzpmo.nl